This page in BulgarianThis page in English
Движението за съвременно училище в България е независимо, политически необвързано и светско сдружение с идеална цел.

Дейността на Движението се определя главно от основните цели, които то си поставя:

» Формиране на алтернативна българска педагогическа школа, основана на принципите на съвременни и възрожденски хуманни педагогически системи;

» Обединяване на учители и специалисти, които се интересуват от алтернативни педагогически учения, базиращи се на хуманност и зачитане на детската личност;

» Отстояване принципите на Декларацията за правата на детето и Конвенцията за правата на детето за развитие на личността, талантите, умствените и физически способности на всички деца, независимо от тяхната национална принадлежност и социален статус.

Движението за съвременно училище в България се вдъхновява от различни педагогически възгледи и системи, като особено значение за неговите търсения имат образователните идеи на франкофонските страни. Много плодотворни са контактите ни с френското Движение за модерно училище - Педагогика Френе, Международната федерация на движенията за съвременно училище - FIMEM и представители на Белгийската група за ново образование, в резултат на които вече се осъществиха няколко международни педагогически стажа през 1993 г., 1995г., 1997г и 2000г.

Движението разполага с библиотека, чрез която разпространява и популяризира оригинална и преводна специализирана литература. Честите срещи и обмена на творчески търсения по време на практическите педагогически стажове, семинари и дискусии, дават тласък за създаване на самостоятелна алтернативна българска школа.

В социалната сфера дейността ни е съсредоточена главно в работа със социални работници и педагози, работещи в Домовете за деца и юноши, повишаване на тяхната квалификация и професионална информираност, подготовка на специализирани кадри за домовете, разработване на педагогически програми за работа с деца, лишени от семейство.

Със своята цялостна дейност Движението се стреми да хуманизира образователната система и конкретната социална среда на децата, като ги подготви максимално за живота в новите, променящи се условия в Европа и света.

От 1994 г. ДСУБ е пълноправен член на Международната федерация на движенията за съвременно училище - FIMEM, а на конгреса през 2000г. в Австрия бе взето решение следващият конгрес на Федерацията през 2002г. да се проведе в България / 20 - 30 юли 2002 г. в гр. Варна /. Темата на конгреса е "Педагогика Френе - мост към правата на всички граждани". Очаква се широко международно участие, а ние разчитаме и на достойно представяне на българските учители.